ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.๔๑ (Star Dome, พิมานทิพย์)

ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.๔๑ (สตาร์โดม, พิมานทิพย์)

     ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อใช้เป็นที่ฝึกซ้อมและเล่นกีฬากอล์ฟ ขนาด ๙ หลุม พร้อมอาคารสโมสร ให้ข้าราชการ ครอบครัว กองทัพอากาศ หน่วยราชการใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป  ผู้สนใจเข้าใช้บริการฝึกและเล่นกอล์ฟ

     ได้ปิดทำการปรับปรุงเมื่อเดือน มี.ค.๔๙ โดยบริษัท สตาร์โดม เป็นผู้ดำเนินการ เปิดใช้บริการเมื่อ ๙ ก.ย.๕๐ โดยมี พล.อ.อ.กันต์  พิมานทิพย์ อดีต ผบ.ทอ.เป็นประธาน

     

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  (๐๕๓)๒๘๑๐๑๒-๕ ต่อ ๕-๗๐๒๘, ๐๘-๕๐๓๗-๙๗๙๘-๑
http://www.stardomegolfclub.com/