อากาศยานที่เคยประจำการ

เครื่องบินขับไล่ แบบ บ.ข. ๙

(ฮ็อร์ค 2)

ปฏิบัติกการ พ.ศ. 2477-2493

เครื่องบินโจมตี แบบ บ.จ. ๑

(คอร์แชร์)

 ปฏิบัติการ พ.ศ. 2477-2493

เครื่องบินสื่อสาร แบบ บ.ส. ๑

(แฟร์ไซร์ด 24 เจ)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2481-2493

เครื่องบินโจมตี แบบ บ.จ.ฝ. ๘

(เอที - 6 เอดวานด์)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2497-2517

เครื่องบินขับไล่ แบบ บ.ข. ๑๕

(เอฟ -86 เอฟแบร์แคท)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2494-2506

เครื่องบินขับไล่ แบบ บ.ข. ๑๗

(เอฟ-86 เอฟเซเบอร์)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2503-2515

เครื่องบินโจมตี แบบ บ.จฝ. ๑๓

(ที-28 ดีโทรจาน)

ประจำการ พ.ศ. 2507-2514

เครื่องบินโจมตี แบบ บ.จล. ๒

(เอซี 47 สปุกกี้)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2490-2534

เครื่องบินโจมตี แบบ บ.จ. ๕

(โอวี-10 ซีบรองโก้)

ประจำการ พ.ศ. 2514-2547

เครื่องบินฝึก แบบ บ.ฝ. ๑๕

(เอสเอฟ 260 ฮ็อร์ค)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2511-2541

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงกู้ภัย แบบ ฮ. ๖

(เบลล์ ยูเอช - ๑ เอช)

ปฏิบัติการ พ.ศ. 2519- ปัจจุบัน

เครื่องบินขับไล่ แบบ บ.ขฝ. ๑

(แอล - 39 ZA / ART)

ประจำการ พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน