ผู้บังคับบัญชา

 

 


น.อ.ชาตินนท์  สท้านไผท
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
 


น.อ.นรุธ  กำเนิดนักตะ
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑)

น.อ.จารุวัฒน์  วัดละเอียด 
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๒)


น.อ.ภิญโญ  ศรีวิยะ
เสนาธิการกองบิน ๔๑