ติดต่อเรา

 

กองบิน ๔๑  กองทัพอากาศ

ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๒๘๑๐๑๒ - ๕

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๒๘๑๐๑๒ - ๕ ต่อ ๕๗๒๑๗