วิสัยทัศน์และภารกิจ

 

 

กองบิน ๔๑

วิสัยทัศน์ (vision)

“เป็นฐานบินปฏิบัติการหน้าชั้นนำของกองทัพอากาศ”

(One of the best operation bases in RTAF)

 

  

 

ภารกิจของกองบิน ๔๑

          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒     "กองบิน ๔๑ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพ

อากาศมีผู้บังคับการกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

 

ภารกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจหลัก

1. ภารกิจถวายการอารักษ์ขาและถวายพระเกียรติฯ

2. ภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

 

3. ภารกิจป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  

 

4. ภารกิจการพัฒนาประเทศ