พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕

นาวา อากาศเอก ประยูร  ธรรมาธิวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณทางแยกหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

วีดีโอ โดยแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ